Wednesday, January 5, 2011

Mereka seolah berperang

Merekaseolahberperangdengansesamamerekamasing-masingmeneka-nekasiapasalahsiapaterasahatimanalukadimanamahumencaripenawarnya

Merekaseolahberperangdipentasyangmerekasama-samabuatdenganmengumpulpapan-papanlapisdantiang-tiangbeliandisatumasadulusama-samamemegangtukulbertangkaibesibermandipeluhlantaransinarmataharidansimbahanhujan

Merekaseolahberperangdanberlarikesanasinitidaktahumahuberkataapalantascubaberlindungdibalikbayangegomasing-masingdansemuadiamwalauberbarisdibarisanyangsamasambilmenjunjungkain-kainrentangyangpanjang.

No comments:

Post a Comment